Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

saphirka
saphirka
8953 477e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazavas zavas

June 28 2015

saphirka
...jeden poleciał tam, drugi śmignął siam, a trzeci wzbił się nad kukułcze gniazdo.
— Wyliczanka ludowa

June 25 2015

saphirka
2343 13c8 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaBalsamistka Balsamistka
saphirka
saphirka
2016 bcf8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaankaottak94 ankaottak94
saphirka
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
Reposted fromapeee apeee viaankaottak94 ankaottak94
saphirka
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaankaottak94 ankaottak94
saphirka
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame
saphirka
5915 a769
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
3917 fef6 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viacieszesie cieszesie
saphirka
saphirka
saphirka
saphirka
9610 37d1

June 24 2015

6405 1b0d 500

floatan:

7:52

saphirka
6652 fad1 500
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
Reposted fromslowostwor slowostwor viahrabinamiod hrabinamiod
saphirka
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaszarakoszula szarakoszula
saphirka
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viazavas zavas
saphirka
3375 6485 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazavas zavas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl