Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

saphirka
7996 0c01 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
saphirka
Skoro człowiek przegrywa ze swoimi słabościami, to najprawdopodobniej są jego mocną stroną..
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
6649 b7e8 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaszarakoszula szarakoszula
saphirka
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viafoodforsoul foodforsoul
saphirka
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viafoodforsoul foodforsoul
8565 5ab9
saphirka
0122 6268 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
saphirka
8968 e8c1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagreenka2000 greenka2000
saphirka
0819 bc89 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viagreenka2000 greenka2000
saphirka
Reposted fromFlau Flau viagreenka2000 greenka2000
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viagreenka2000 greenka2000
saphirka
3166 e474 500
saphirka
0399 1368
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreenka2000 greenka2000

February 19 2019

saphirka
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaover-land over-land
saphirka
Reposted fromDennkost Dennkost viacieszesie cieszesie
saphirka
0383 317e 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

February 18 2019

saphirka
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacieszesie cieszesie
saphirka
1989 rok. Zachodni dziennikarz przeprowadza wywiad z Ceausescu:
- Panie prezydencie, podobno w mieszkaniach Rumunów jest nie więcej niż piętnaście stopni?
- Tak, nikt od tego nie umarł.
- Podobno ludzie są głodni?
- Z głodu tez nikt nie umarł.
- Podobno muszą ze sobą walczyć, żeby wsiąść do autobusu?
- Tak, i jeszcze się nie pozabijali.
- To dlaczego nie spróbuje pan arszeniku?
— M. Rejmer Bukareszt. Kurz i krew
Reposted bycatsgabrielleobliviate

February 17 2019

saphirka
3368 7b38 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoffifee toffifee
saphirka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl