Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

3153 7342
Reposted fromfreakish freakish viafoodforsoul foodforsoul
saphirka
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMaryiczary Maryiczary
saphirka
0491 390b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame
saphirka
saphirka
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaover-land over-land
saphirka
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
saphirka
5158 e986 500

banshy:

Nara, Nara by Justin Montagano

Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
saphirka
6239 dff5 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaMezame Mezame
9529 4c36
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMezame Mezame
saphirka
Reposted from1911 1911 viaMezame Mezame
9856 8503 500
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame

April 25 2017

saphirka
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaMezame Mezame
6936 5a16 500
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viageralt geralt
saphirka
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viacynamon cynamon
saphirka
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Reposted fromlabellavita labellavita viacynamon cynamon
saphirka
7758 917b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
saphirka
2229 094b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacynamon cynamon
saphirka
2331 98b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl